Besluit van 5 maart , houdende regels tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het. het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;. b. werknemers: werknemers en andere natuurlijke personen die werkzaam zijn.

Author: Gardakree Megore
Country: Djibouti
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 3 March 2016
Pages: 101
PDF File Size: 2.10 Mb
ePub File Size: 19.91 Mb
ISBN: 958-4-15365-866-2
Downloads: 79008
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nekree

Artikel 59e Toon relaties in LiDO. Daarnaast is tegemoet gekomen aan de wens om in een eigen gekozen tempo PE te behalen door de minimum periode van 18 maanden tussen examens te laten vervallen. Tenslotte bevat deze regeling enige bepalingen die vrijstellingen regelen voor ondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is en die in Nederland beleggingsdiensten verlenen of in de uitoefening van hun beroep of bedrijf handelen voor eigen rekening.

Artikel 71i Toon relaties in LiDO. Artikel 31d Toon relaties in LiDO.

Wijzigingsbesluit financiële markten

Deze regels waren opgenomen in artikel a en zijn verplaatst naar artikel 86d van dit besluit. Informatieverstrekking in het kader van een overeenkomst op afstand Toon relaties in LiDO. De verplichting om het aanbieden, of samenstellen en in de markt verkrijgbaar stellen te staken of het product aan te passen strekt zich, als bepaald in het zesde lid, niet uit tot bestaande klanten van het desbetreffende financieel product.

Artikel 13 Toon relaties in LiDO. Het is immers niet ondenkbaar dat in het ongelijk gestelde partijen onterecht ontevreden zijn over de geschilleninstantie. Een op grond van artikel 10a, eerste lid, vrijgestelde persoon is het slechts toegestaan om in Nederland voor eigen rekening te handelen. Dienstverlening Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies. Het verlenen van beleggingsdiensten die zijn vrijgesteld op grond van artikel 2: X Noot 1 Zie het voorgestelde artikel 2: Mede naar aanleiding van het rapport Verloren krediet van Commissie de Wit 5 is nagegaan op welke wijze het functioneren van de erkende geschilleninstanties verder kon worden verbeterd, waaronder het verder verbeteren van de informatie-uitwisseling van de erkende geschilleninstanties met de toezichthouders en het aanpassen van de governance structuur.

  1N4007 M7 PDF

Zo kunnen zij bijvoorbeeld keurmerkspecifieke of organisatiespecifieke examenvragen, die los staan van het Wft-examen, op een zelfde dag of moment gecombineerd met een Wft-examen aanbieden.

Samenwerking met en verslag uitbrengen aan bepaalde andere overheidsinstanties over agrarische grondstoffenderivaten. De toezichthouders DNB en AFM hebben sindsdien van verschillende marktpartijen vergunningaanvragen ontvangen en deze in behandeling genomen.

Daarom worden in het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk vakbekwaamheidseisen aan beleggingsobjecten gesteld. Hoofdstuk 7 van het Bgfo is zijn geheel opnieuw vastgesteld. Artikel 6 Toon relaties in LiDO.

De administratie, bedoeld in het eerste lid, van een premiepensioeninstelling is zodanig dat deze geen belemmering vormt of kan vormen voor de toepassing van het in artikel 4: Vakbekwaamheid van medewerkers Toon relaties in LiDO. Dit geldt ook indien die orders zijn ingelegd op een in Nederland gelegen handelsplatform. De Nederlandsche bank kan op grond van de omstandigheden of belangen, genoemd in artikel 33, afwijken van het eerste lid, ten aanzien van de onderdelen b, c en d.

Artikel 68a is gebaseerd op artikel 4: Regeling vakbekwaamheid werknemers beleggingsondernemingen Wft. Geen vrijstelling kan worden verleend omdat de betrokken beleggingsonderneming alvorens zij grensoverschrijdend in Nederland activiteiten mag verrichten reeds dient te beschikken over een door de toezichthoudende instantie van die andere lidstaat op grond van artikel 5, eerste lid, van MiFID II verleende vergunning.

Uitgangspunt van het beleid is dat de versnippering van geschilleninstanties onwenselijk is. Een betaalinstelling of een elektronischgeldinstelling draagt er zorg voor dat betaaldienstagenten die voor haar rekening handelen, de betaaldienstgebruiker daarvan in kennis stellen. De aanbieder laat de juistheid van het kostprijsmodel controleren door een accountant.

Gedragsaspecten van de bedrijfsvoering Toon relaties in LiDO. Artikel 75 Toon relaties in LiDO. In artikel 2 wordt in tabel 2 het onderdeel met betrekking tot beleggingsondernemingen en gereglementeerde markten vervangen door:.

– Regeling – Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft – BWBR

Aanvullende regels bedrijfsvoering Artikel 3 Bepaling ter uitvoering van artikel 29b, tweede lid, van het besluit Een beleggingsonderneming evalueert jaarlijks de vakbekwaamheid en de opleidingswensen van werknemers als finnanciele in artikel 2, eerste lid, aanhef. Artikel 49a Toon relaties in LiDO. Artikel 35e Toon relaties in LiDO. Voor hypothecair krediet zonder nationale hypotheekgarantie geldt bovendien geen absoluut maximum bedrag.

  IEC 61660 PDF

Daarnaast is de evaluatie een goede mogelijkheid voor de beleggingsonderneming om de opleidingswensen van haar werknemers in kaart te brengen. Hij behoeft derhalve evenmin over een vergunning als bedoeld in artikel 2: Om het vakbekwaamheidsbouwwerk te vereenvoudigen en flexibel te houden is er voor gekozen de oude PE periodes van 18 maanden te laten vervallen en te vervangen door een nieuw continue systeem met individuele intervallen van maximaal 36 maanden.

In Nederland zijn tussenpersonen ingeschreven in het register van de AFM bron: Voor bestaande diploma’s is er een besparing omdat de PE periode van 1,5 jaar is vervangen door een periode van 36 maanden. In het volmachtdiploma wordt geen onderscheid gemaakt tussen een schadeverzekering particulier of schadeverzekering zakelijk.

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Artikel 71l Toon relaties in LiDO. Daar staat tegenover dat een verhoogd en benodigd niveau van kwaliteit van advisering wordt gerealiseerd.

X Noot 3 www. Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Inhoudsopgave

Onderstaand zal in worden gegaan op de consultatiereacties en de verwerking daarvan. Deze regeling wordt aangehaald als: Onze Minister kan inzage vorderen van alle zakelijke gegevens en bescheiden, gedragsyoezicht dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is. In de nota van toelichting is verduidelijkt dat tijdelijke kortingsacties mogelijk zijn indien deze kortingen bereikbaar zijn voor zowel nieuwe als bestaande klanten uitgaande van een vergelijkbaar risicoprofiel.

Onze Minister kan een geschilleninstantie als bedoeld in artikel 4:

Written by
admin