(CAO Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer). 73 .. As from 1 September , all temporary employment agencies or payroll .. Functiewaardering Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele. Comparative study on the legal aspects of the posting of workers in the NAECI > national agreement. .. 31 Article 2 of the CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de. Beroepsvervoer over de Weg. (Industry-wide Road Haulage Pension Fund. Foundation). Page 2. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg In the Secretary of State indicated that the Pensions Act early retirement pension, the CAO (collective labour agreement ).

Author: Dom Daicage
Country: Mauritius
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 2 January 2013
Pages: 299
PDF File Size: 7.53 Mb
ePub File Size: 11.92 Mb
ISBN: 935-9-81572-372-3
Downloads: 6855
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dukus

De gevorderde verklaring voor recht ziet echter tevens op de periode s dat de betreffende cao niet algemeen verbindend is verklaard en heeft dan kennelijk uitsluitend betrekking op andere dwingende bepalingen uit het Nederlandse arbeidsrecht.

Waar er sprake is van gebondenheid aan een aantal van de algemeen verbindend verklaarde bepalingen uit de betreffende CAO voor het Beroepsgoederenvervoer kan deze gebondenheid slechts gelden voor de periode s van algemeen verbindend verklaring.

Naar het oordeel van het hof is deze overweging, daargelaten de juistheid ervan, niet van belang voor de beslechting van het geschil. Door FNV is geen incidenteel beroep ingesteld tegen de afwijzing van de vordering tot vergoeding van schade, zodat deze vordering verder buiten de beoordeling van het hof blijft. Gezien de datum van de inleidende dagvaarding en de behandeling in eerste aanleg gaat het daarbij voorshands in ieder geval om de periode 25 april tot 1 januari Strct77 Het hof merkt daarbij allereerst op dat de betreffende Poolse chauffeurs kennelijk in december bij [appellante] zijn vertrokken, terwijl niet duidelijk is of zij nadien nog zijn ingezet.

Dat zij daar een enkele keer verblijven is onvoldoende om aan te nemen dat Nederland kan worden beschouwd als de plaats van waaruit de werkzaamheden gewoonlijk worden verricht. Mede onder verwijzing naar de daarin vastgestelde feiten niet bestreden rov.

Wat daar verder van zij, het hof is niettemin van oordeel dat gezien de beperkte duur van de arbeidsovereenkomst tussen beroepsgoedersnvervoer Poolse chauffeurs en [Transport PL] 12 maanden gedurende welke tijd de betreffende werknemers uitsluitend werkzaam beroepsgoedreenvervoer voor [appellante] vooralsnog sprake is wef een tijdelijkheid als bedoeld in de zin van artikel 1 WAGA, althans deze situatie dient daarmee uit het oogpunt van rechtsbescherming gelijk te worden gesteld.

Onder de WAGA vallen niet alleen werknemers afkomstig uit derde niet EU landen, die werkzaam zijn voor een in de EU gevestigd bedrijf, maar bovendien kent de WAGA een begrip tijdelijkheid, dat niet beperkt is tot de situatie dat de betreffende werknemers na hun detachering weer terugkeren naar het land van herkomst om daar hun gewoonlijke werkzaamheden te hervatten.

  AUCET 2013 NOTIFICATION PDF

ECLI:NL:GHSHECA, voorheen LJN CA, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, HD

Het Hof heeft zich eveneens door deze beginselen laten leiden in de uitlegging van de bevoegdheidsregels betreffende deze overeenkomsten, die zijn vastgelegd in het Executieverdrag. De vraag die vervolgens dient te worden beantwoord is of, nu het hier een geval betreft waarin een Pools uitzendbureau werknemers als chauffeur met een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar voor die periode ter beschikking stelt aan [appellante], dan niet veeleer de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid WAGA van toepassing is op een dergelijke situatie.

Een aantal Poolse werknemers heeft, blijkens de beriepsgoederenvervoer verklaringen, er inmiddels ook blijk van gegeven niet met een procedure in te stemmen.

Voornoemde Detacheringsrichtlijn vormt een aanvulling op of invulling van art. FNV niet ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen als gevolg van het ontbreken van een belang; 2. Wat daar verder van zij, op grond van de thans voorliggende stellingen van FNV handelt [appellante] onrechtmatig jegens FNV, zodat niet dadelijk begrijpelijk is waarom FNV niet veeleer een verbod op dit handelen door [appellante] nastreeft. In Polen [vestigingsplaats] is gevestigd de vennootschap naar Pools recht [Transport] Transport Sp z.

De kantonrechter dient vervolgens de vraag te beantwoorden of dit een onrechtmatige daad jegens FNV oplevert.

Tenslotte is onjuist dat de algemeen verbindend verklaarde CAO-bepalingen jegens eenieder kan worden gehandhaafd, zoals werkgevers in het uitzendwezen en slechts onder bijzondere omstandigheden jegens buitenlandse werkgevers.

Artikel 1 van de WAGA luidt als volgt: Daarbij dient wel te worden beseft dat het daarbij steeds moet gaan om bepalingen, die in vergelijking met de arbeidsvoorwaarden als overeengekomen in de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst en het daarbij horende gekozen rechteen betere bescherming bieden aan de werknemer. Daarmee is Nederland het land waar de arbeidsovereenkomsten dermate nauw mee verbonden zijn, dat de in Nederland geldende dwingende bepalingen respectievelijk voorrangsregels van toepassing zijn.

Het geding in eerste aanleg zaaknr. Aangenomen dat de Poolse werknemers in Nederland zijn gedetacheerd door [Transport PL] het hof komt hier nog op terug betekent dit dat ingevolge artikel 2 lid 6 Wet AVV in combinatie met artikel 3 lid 2 juncto lid 4 van de Wet AVV FNV, als een vereniging van werknemers betrokken bij de totstandkoming van de betreffende CAO, een beroepegoederenvervoer te respecteren belang heeft dat de bepalingen uit die CAO, voor zover deze algemeen verbindend zijn verklaard en voor zover deze van toepassing zijn, worden nageleefd.

  LEFKOE BELIEF PROCESS PDF

De aandelen van deze vennootschap worden gehouden door de eveneens in [vestigingsplaats] gevestigde houdstervennootschap [houdstervennootschap], die tevens enig bestuurder is van [appellante]. BP, waarin de positie van een internationaal chauffeur aan de orde was in een situatie waarin eveneens een rechtskeuze was gemaakt. Het hof verwerpt dat verweer. Voor de periode dat er geen AVV-CAO is, is de Wet minimumloon, de wettelijke vakantiebijslag en de vakantiedagen als bedoeld in artikel 7: Die vraag beantwoordt het hof ontkennend.

Ongeacht artikel 4 wordt de arbeidsovereenkomst, bij gebreke van een rechtskeuze dee artikel 3, beheerst door: FNV verbindt daaraan een veroordeling van beroepsgederenvervoer om zich na beroepsgoederenvervker vonnis ervan te vergewissen dat de hier bedoelde chauffeurs overeenkomstig die bepalingen door [Transport PL] worden beloond.

De slotsom is dat de grieven gedeeltelijk slagen zij het dat die conclusie slechts leidt tot een in omvang beperkte vernietiging van het vonnis waarvan beroep als overwogen in rov. Partijen hebben daarna de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd.

Legal Study PWD

Het gaat dan met name om het werven en selecteren in concernverband. De kantonrechter verwierp het verweer dat de verkeerde rechtspersoon was gedagvaard, omdat de vordering van FNV immers is gebaseerd op een onrechtmatig handelen van [appellante] jegens FNV, en niet op grond van een handelen in strijd met een – overigens niet bestaande – overeenkomst dde [appellante] en de betreffende Poolse chauffeurs.

Vanaf 24 maart worden nieuwe chauffeurs enkel nog bij [appellante] als uitzendkracht te werk gesteld op basis van een arbeidsovereenkomst met [Transport PL].

FNV niet ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen als gevolg van het ontbreken van een belang. Daarmee staat de onrechtmatigheid van het handelen reeds vast. Hier te lande hebben zij veelal hun standplaats te [vestigingsplaats].

Eveneens blijven buiten de beoordeling de door [appellante] in hoger beroep ingestelde vorderingen als hiervoor verwoord onder rov. Tegen al deze beslissingen komt [appellante] op. De Poolse werknemers krijgen hier hun instructies en staan hier onder gezag van [Transport] NL. FNV en haar leden lijden schade als gevolg van dit onrechtmatig handelen c. Mogelijk zoekt FNV met deze vordering aansluiting bij het bepaalde in artikel 78 van de betreffende cao, welk artikel zich in beginsel richt op de aan de cao gebonden ondernemingen.

Written by
admin