//JBZ: Kaderbesluit van de Raad van 13 juni betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten. Europees arrestatiebevel translated from Dutch to English including synonyms, definitions, and related words. Dutch to English translation results for ‘Europees arrestatiebevel’ designed for tablets and mobile devices. Possible languages include English, Dutch, German, .

Author: Kazisar Zulutaur
Country: Rwanda
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 28 January 2017
Pages: 469
PDF File Size: 18.53 Mb
ePub File Size: 10.5 Mb
ISBN: 887-2-37415-298-6
Downloads: 88551
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tauktilar

De herroeping moet plaatsvinden voordat de beslissing omtrent de overlevering ten uitvoer wordt gelegd. Artikel 7 Inschakeling van de centrale autoriteit 1. OJ L of Europese aanhoudingsbevelen worden met spoed behandeld en ten uitvoer gelegd.

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation since of the Council Framework Decision of 13 June on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member States COM final of De toestemming wordt verleend indien het strafbaar feit waarvoor zij wordt verzocht op zichzelf de verplichting tot overlevering overeenkomstig de bepalingen van dit kaderbesluit meebrengt.

A reference for a preliminary ruling allows the courts and tribunals of the Member States, in disputes which have been brought before them, to refer questions eurpoees the Court of Justice about the interpretation of European Union law or the validity of a European Union act.

Een lidstaat die gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid stelt het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie hiervan in kennis bij de aanneming van dit kaderbesluit en vermeldt de nadere regels volgens welke herroeping van de instemming mogelijk is, alsook iedere wijziging. De bevoegde uitvoerende rechterlijke autoriteit kan een andere rechterlijke autoriteit van de lidstaat waartoe zij behoort arrestaatiebevel medewerking te verlenen aan het horen van de gezochte persoon met het oog op de juiste toepassing van dit artikel en de vastgestelde voorwaarden.

De bij de toepassing van dit kaderbesluit verwerkte persoonsgegevens dienen in overeenstemming met de beginselen van dit Verdrag te worden beschermd. If the offence is covered by an amnesty in the EU country asked to hand over the perpetrator.

De uitvaardigende rechterlijke autoriteit kan te allen tijde alle aanvullende dienstige inlichtingen aan de uitvoerende rechterlijke autoriteit toezenden. Iedere lidstaat deelt het secretariaat-generaal van de Raad mee welke rechterlijke autoriteit arrestatiebeevl zijn interne recht bevoegd is. Het maakt deze ook bekend in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Niets in dit kaderbesluit staat eraan in de weg dat arrestatiebeevel overlevering kan worden geweigerd van een persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, indien er objectieve redenen bestaan om aan te nemen dat het Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd met het oog op vervolging of bestraffing van die persoon op grond van zijn geslacht, ras, godsdienst, etnische afstamming, nationaliteit, taal, politieke overtuiging of seksuele geaardheid of dat de positie van die persoon kan worden aangetast om een van deze redenen.

In geval van een tijdelijke overbrenging moet de persoon in het kader van de overleveringsprocedure naar de uitvoerende staat kunnen terugkeren om aanwezig te kunnen zijn bij de zittingen inzake zijn overlevering. Artikel 25 Doortocht 1. Deze samenvatting is overgenomen van EUR-Lex.

Wanneer de plaats waar de persoon zich bevindt bekend is, kan de uitvaardigende rechterlijke autoriteit het Europees aanhoudingsbevel rechtstreeks toezenden aan de uitvoerende rechterlijke autoriteit. Tot overlevering op grond van een Europees aanhoudingsbevel kunnen leiden, onder de voorwaarden van dit kaderbesluit en zonder toetsing europefs de dubbele strafbaarheid van het feit, de navolgende strafbare feiten, indien daarop in de uitvaardigende lidstaat een vrijheidsstraf of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel staat met een maximum van ten minste drie jaar en zoals omschreven in het recht van de europeess lidstaat: De uitvaardigende rechterlijke autoriteit kan het Europees aanhoudingsbevel toezenden op elke wijze die veilig is en die een schriftelijke melding oplevert en ten aanzien waarvan de uitvoerende lidstaat zich van de echtheid kan vergewissen.

  BIGTABLE OSDI06 PDF

Dit kaderbesluit is niet van toepassing wanneer het vervoer door de lucht plaatsvindt en er geen tussenlanding is voorzien. Voeg deze pagina toe aan Facebook. Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 31, onder a en ben artikel 34, lid 2, onder b.

In the interests of their investigation, the investigators did not pass on to the investigating judge all the information and evidence in their possession and did not, at that time, request the prosecution of those acts.

Europees Arrestatiebevel project ()

De toestemming wordt verkregen onder omstandigheden waaruit blijkt dat de betrokkene uit vrije wil handelt en zich volledig bewust is van de gevolgen. Arrestatiebevle instemming met overlevering en de uitdrukkelijke afstand van het recht op het specialiteitsbeginsel kunnen in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van het Deense recht op elk europeees worden herroepen.

Elke lidstaat kan bepalen dat de instemming en, in voorkomend geval, de afstand overeenkomstig de toepasselijke regels van zijn nationaal recht kan worden herroepen.

De instemming en, in voorkomend geval, de afstand, als bedoeld europers lid 1, worden opgetekend in een proces-verbaal overeenkomstig het nationaal recht van de uitvoerende lidstaat. However, to require that consent for every amendment to the description of the facts would go beyond what is implied by the specialty rule and would interfere with the objective arresstatiebevel the Framework Decision.

Dit kaderbesluit kan niet tot gevolg hebben dat de verplichting tot eerbiediging van de grondrechten en de fundamentele rechtsbeginselen, zoals die zijn neergelegd in artikel arrstatiebevel van het Verdrag betreffende de Europese Unie, wordt aangetast. De lidstaat die van deze mogelijkheid gebruik wil maken, stelt het secretariaat-generaal van de Raad in kennis van de gegevens met betrekking tot de centrale autoriteit en. According to the arrest warrants, the offence related to a large quantity of amphetamines.

Translate Europees arrestatiebevel from Dutch to English

De uitvaardigende lidstaat brengt elke periode van vrijheidsbeneming ten gevolge van de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel in mindering zrrestatiebevel de totale duur van de vrijheidsbeneming die in de uitvaardigende lidstaat moet worden ondergaan in geval van veroordeling tot een tot vrijheidsstraf of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel.

Artikel 3 Gronden tot verplichte weigering van de tenuitvoerlegging De rechterlijke autoriteit van de uitvoerende lidstaat, hierna “de uitvoerende rechterlijke autoriteit” genoemd, weigert de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel in de volgende gevallen: The European arrest warrant replaces the extradition system.

Inthat court issued a European arrest warrant in respect of Mr Mantello, alleging that between and he had participated in organised drug trafficking in a number of Italian towns and in Germany. This site uses cookies to improve your browsing experience. Some months later, the indictment against Arrestatiebfvel Leymann and Mr Pustovarov stated that the serious drug trafficking offence concerned not amphetamines but hashish and had been committed between 15 and 26 February Indien een autoriteit van een andere staat of van een internationale organisatie bevoegd is tot opheffing van het voorrecht of van de immuniteit, verzoekt de uitvaardigende rechterlijke autoriteit daarom.

  CR123 ENERGIZER PDF

EUR-Lex Access to European Union law

Indien ueropees gezochte persoon met zijn overlevering instemt, zou de definitieve beslissing over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel binnen tien dagen na deze instemming moeten worden genomen. De gezochte persoon wordt overeenkomstig het recht van de uitvoerende verzoekende lidstaat gehoord en onder de omstandigheden welke in onderlinge overeenstemming tussen de uitvaardigende en de uitvoerende rechterlijke autoriteit worden vastgesteld.

Na 1 januari ontvangen verzoeken vallen onder de bepalingen die de lidstaten in overeenstemming met dit europeea aannemen.

Onverminderd de toepassing daarvan in de betrekkingen tussen de lidstaten en derde staten, komen de bepalingen van dit kaderbesluit per 1 januari in de arrestatiehevel van de overeenkomstige bepalingen van de terzake van uitlevering toepasselijke verdragen in de betrekkingen tussen de lidstaten: In Ierland kan de instemming met overlevering en, in voorkomend arresttiebevel, de uitdrukkelijke afstand van het recht op het in artikel 27, lid 2, bedoelde “specialiteitsbeginsel” worden herroepen.

Artikel 35 Inwerkingtreding Dit kaderbesluit treedt in werking op de arerstatiebevel dag volgende op die van de bekendmaking ervan in het Arrestatebevel van de Europese Gemeenschappen. When, in response to a request for information made by the executing judicial authority, the authority that issued the arrest warrant has expressly stated on the basis of its national law that the earlier judgment delivered under its legal system is not a final judgment covering the acts referred to in the arrest arreshatiebevel issued by it, the executing judicial authority cannot as a general rule refuse to execute the European arrest warrant.

Het Europees aanhoudingsbevel is een rechterlijke beslissing die door een lidstaat wordt uitgevaardigd met het oog op de aanhouding en de overlevering door een andere lidstaat van een persoon die gezocht wordt met het oog op strafvervolging of uitvoering van een tot vrijheidsbeneming strekkende straf of maatregel.

Deze signalering vindt plaats overeenkomstig artikel 95 van de Overeenkomst van 19 juni ter uitvoering van het op 14 juni te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen.

Gedaan te Luxemburg, 13 juni Inhoudsopgave Samenvatting van Wetgeving Wettekst. Artikel 18 Situatie in afwachting van de beslissing 1. Totdat Oostenrijk artikel 12, lid 1, van het “Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz” heeft gewijzigd en uiterlijk tot 31 decemberkan het zijn rechterlijke autoriteiten toestaan de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel te weigeren, indien de gezochte persoon een Oostenrijks onderdaan is en het feit waarvoor het Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd niet strafbaar is naar Oostenrijks recht.

Ten aanzien van andere dan de in lid 2 van dit artikel bedoelde strafbare feiten kan overlevering afhankelijk worden gesteld van de voorwaarde dat het Europees aanhoudingsbevel berust op een naar het recht van de uitvoerende lidstaat strafbaar feit, ongeacht de bestanddelen of de kwalificatie ervan. Indien de aangehouden persoon te kennen geeft dat hij instemt met zijn overlevering, wordt die instemming en, in afrestatiebevel geval, de uitdrukkelijke afstand van de bescherming xrrestatiebevel het in artikel 27, lid 2, omschreven specialiteitsbeginsel gegeven ten overstaan van de uitvoerende arrestariebevel autoriteit overeenkomstig het nationaal recht van de uitvoerende lidstaat.

Written by
admin